ગુજરાતીમાં જોક્સ- શર્મ આવે છે

Last Modified બુધવાર, 4 જુલાઈ 2018 (17:04 IST)
ચમેલી: સાંભળો...।
પ્રેમસુખ : સંભળાવો ...।

ચમેલી:કઈક જરૂરી વાત કહેવી છે ...।

પ્રેમસુખ : તો કહો ના
ચમેલી: બધા સામે શર્મ આવે છે


પ્રેમસુખ : અરે શરમાતા નહી કહી દે ...।
ચમેલી: ઠીક છે
...
...
....

ચમેલી:તારી પેંટ પાછળથી ફાટેલી છે


આ પણ વાંચો :