ગુજરાતી જોક્સ -અમારા ક્લાસની છોકરીઓ

અમે છોકરાઓ જ્યારે પોતાના

પગ પર ઉભા થઈ જાય છે

ત્યાં સુધી તો
અમારા ક્લાસની છોકરીઓ
ના બાળકો પગે પગે

હાલવા લાગી જાય છે.


આ પણ વાંચો :