ગુજરાતી જોક્સ - 3 મહિલાઓ 1 કલાકમાં કેટલી રોટલી બનાવશે

ટીચર- એક છોકરી એક કલાકમાં 50 રોટલીઓ બનાવે છે

તો ત્રણ છોકરીપ 1 કલાકમાં કેટલી રોટલી બનાવે?

રામૂ- એક પણ નહી એકલી હોય તો જ કામ કરે બાકી 3 ભેગી તો પંચાત જ

જ કરે મેડમ ..આ પણ વાંચો :