ગુજરાતી જોકસ- ફેસબુકનો તાવ

jokes
એક માણસે
સ્ટેટસ શેયર કર્યું

આજે હું ટેરેસ પર ઉંઘીશ ...
72 મચ્છરોએ એને લાઈક કર્યું


આ પણ વાંચો :