ગુજરાતી જોક્સ - કેવી સાડી

દુકાનદાર- બેન કેવી સાડી બતાવુ

બેન- ભાઈ દેરાણી-જેઠાણી , નણદ પડોશી બધા
બળી જાય એવી સાડી બતાવો


આ પણ વાંચો :