ગુજરાતી જોક્સ - હસવાનું રહસ્ય


પડોશી - યાર તારા ઘરેથી આટલો હસવાનો આવાજ કેમ આવે છે ?
બંટી - યાર કંઈ નહી. બસ મારી પત્ની મને ચંપલ મારે છે... વાગી જાય છે તો એ હસે છે
અને જો ન વાગે તો હુ હસુ છુ.આ પણ વાંચો :