ગુજરાતી શાયરી - પ્રેમમાં વિરહ

વેબ દુનિયા|
P.R

ક્યારેક તો પ્રેમમાં વિરહ આવી જાય છે

ક્યારે કોઈ લાચારી આવી જાય છે

આ વિરહનું આવવું પણ જરૂરી છે

આ વિરહ જ તો બે દિલને વધુ નિકટ લાવે છેઆ પણ વાંચો :