શુક્રવાર, 9 ડિસેમ્બર 2022
 

Gujarat-182 Seats

 

BJP

Cong

AAP

Other

Leads 00 00 00 00
Won 156 17 05 04
Total 156 17 05 04

Himachal-68 Seats

 

BJP

Cong

AAP

Other

Leads 02 00 0 00
Won 23 40 00 03
Total 25 40 00 03

વેબ સ્ટોરી

વધુ જુઓ

દૈનિક જન્માક્ષર

  • બીએસઈ 62357 214
  • એનએસઈ 18553 56
  • સોનુ 54239 188
  • ચાંદી 67516 482
09 Dec 2022 | 11:14 IST

Cricket Update