મંગળવાર, 16 એપ્રિલ 2024
  1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 24 જાન્યુઆરી 2024 (12:12 IST)

બુધવાર સ્પેશયલ - ગણેશ ભજન Ganesh bhajan

Ganesh bhajan-

રિધ્દિ સિદ્ધિ કે દાતા સુનો ગણપતિ, 
આપકી મેહરબાની હમેં ચાહિયે, 
પહલે સુમિરન કરૂઁ ગણપતિ આપકા, 
લબ પે મીઠી સી વાણી હમેં ચાહિયે, 
રિધ્દિ સિદ્ધિ કે દાતા સુણો ગણપતિ। 
 
રિધ્દિ સિદ્ધિ કે દાતા સુનો ગણપતિ, 
આપકી મેહરબાની હમેં ચાહિયે, 
પહલે સુમિરન કરૂઁ ગણપતિ આપકા,
લબ પે મીઠી સી વાણી હમેં ચાહિયે, 
રિધ્દિ સિદ્ધિ કે દાતા સુણો ગણપતિ।। 
 
 
સર ઝુકાતા હૂઁ ચરણોં મે સુન લીજિયે, 
આજ બિગડ઼ી હમારી બના લીજિયે, 
ના તમન્ના હૈ ધન કી ના સર તાજ કી, 
તેરે ચરણોં કી સેવા હમેં ચાહિયે, 
રિધ્દિ સિદ્ધિ કે દાતા સુણો ગણપતિ।। 
 
તેરી ભક્તિ કા દીલ મે નશા ચૂર હો, 
બસ આઁખો મે બાબા તેરા નૂર હો, 
કણ્ઠ પે શારદા માઁ હમેશા રહે, 
રિધ્ધિ સિદ્ધિ કા વર હી હમેં ચાહિયે, 
રિધ્દિ સિદ્ધિ કે દાતા સુનો ગણપતિ।। 
 
સારે દેવોં મે ગુણવાન દાતા હો તુમ, 
સારે વેદોં મે જ્ઞાનો કે જ્ઞાતા હો તુમ, 
જ્ઞાન દેદો ભજન ગીત ગાતે રહે, 
બસ યહી જ઼િન્દગાની હમેં ચાહિયે, 
રિધ્દિ સિદ્ધિ કે દાતા સુનો ગણપતિ।। 
 
રિધ્દિ સિદ્ધિ કે દાતા સુનો ગણપતિ, 
આપકી મેહરબાની હમેં ચાહિયે, 
પહલે સુમિરન કરૂઁ ગણપતિ આપકા,