તમારી યાદ

વેબ દુનિયા|

નથી આવતી તો યાદ તેમની મહીનાઓ સુધી નથી આવતી
આવે છે તો એવી આવે છે કે ભૂલાવાનુ નામ જ નથી લેતી.


આ પણ વાંચો :