દિલ

વેબ દુનિયા|

દરેક આશા તૂટી ધીરે-ધીરે, દરેક સ્વપ્ન લૂંટાયુ ધીરે ધીરે
કાંચનુ તો નહી, પણ પથ્થરનુ પણ નહોતુ દિલ, તૂટી ગયુ એ ધીરે ધીરે


આ પણ વાંચો :