પ્રેમ અને શરત

વેબ દુનિયા|

શુ કરીએ વિશ્વાસ એ સાથીનો જેનો દરેક નિર્ણય રૂપિયા પર અટકે છે
કેવી રીતે સાથ આપશે એ જીંદગીનો જેનો પ્રેમ શરતોથી ઝૂલે છે


આ પણ વાંચો :