રાત અને દિલ

N.D
જો ઈશ્વરે રાત ન બનાવી હોત તો સપનામાં દિલભર સાથે મુલાકાત ન થતી
વેબ દુનિયા|
ઈશ્વરે શરીરમાં દિલ જ મુક્યુ હોત તો, કોઈને પ્રેમની બીમારી ન થતી


આ પણ વાંચો :