જ્ઞાની

N.D
પ્રોફેસર : શુ તુ મને સત્તરમી સદીના વૈજ્ઞાનિકો વિશે બતાવી શકે છે ?
વિદ્યાર્થી - જી સર, તેઓ બધા મરી ગયા છે.

વેબ દુનિયા|


આ પણ વાંચો :