ટીવી ગાઈડ (22 જૂન )

વેબ દુનિયા|

દૂરદર્શન
સવારે10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 હૈપ્પી હોમ, 11.00 બૈરિસ્ટર રૉય , બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નર્ગિસ, 3.30 સંસ્કાર, સાંજે 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 ક્યોંકિ જીના ઇસી કા નામ હૈ, 9.00 કલ્પના, 9.30 મેરા દિલ દીવાના, 11.00 બાયસ્કોપ- અંજામ.,

ફિલ્મી,

સવારે7.00 ફિલ્મ- હમ દિલ દે ચુકે સનમ, 11.00 ફિલ્મ- પ્યાર મેં ટ્વિસ્ટ, બપોરે 3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, 3.30 ફિલ્મ- દેવદાસ, સાંજે 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- રૉબરી., સ્ટાર ગોલ્ડ, સવારે8.00 ફિલ્મ- બ્લફ માસ્ટર, બપોરે 11.15 ફિલ્મ- અનાડી નં.1, 3.15 ફિલ્મ- બીવી નં. 1, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- માન ગએ મુગલે આજમ.
, સ્ટાર પ્લસ,

સવારે7.00 સબકી લાડલી બેબો, 7.30 રાજા કી આએગી બારાત, 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત, 11.30 મિતવા, બપોરે 12.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ , 1.00 તુઝ સંગ પ્રીત લગાઈ સજના, 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 વાઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપરસ્ટાર, 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ, 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, સાયં 4.00 મિતવા, 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, 5.00 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા ચાઁદ, 6.00 સબકી લાડલી બેબો, 6.30 હમારી દેવરાની, 7.00 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત, 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો, 10.30 મિતવા, 11.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ.,
સ્ટાર વન,

સવારે9.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ , 9.30 હઁસ બલિએ, 11.00 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે 12.00 શકુંતલા, 12.30 હૈલો કૌન પહચાન કૌન, 1.00 મિલે જબ હમ તુમ, 1.30 શકુંતલા, 3.00 ફિલ્મ- પહેલી, સાંજે 6.30 દિલ મિલ ગએ, 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર , 7.30 મિલે જબ હમ તુમ, રાત્રે 8.00 નયા ઑફિસ ઑફિસ , 8.30 દિલ મિલ ગએ, 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 10.00 ્...્... ્... ફિર કોઈ હૈ.,
સ્ટાર ઉત્સવ,

સવારે10.00 શક્તિમાન, 10.30 કડવી ખટ્ટી મીઠી, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, 12.00 મહાભારત, બપોરે 1.00 કરમ અપના-અપના, 1.30 કસ્તૂરી, 2.00 શાકાલાકા બૂમ બૂમ, 3.30 હાતિમ, સાયં 4.30 વિક્રમ બેતાલ, 6.00 મહાભારત, 7.00 જય ગંગા મૈયા , 7.30 દિલ મિલ ગએ, રાત્રે 8.00 કડવી ખટ્ટી-મીઠી, રાત્રે 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા, 10.00 કુમકુમ- પ્યારા સા બંધન.,
રીયલ,

સવારે10.00 સરકાર કી દુનિયા , 11.30 નમક હરામ , બપોરે 12.00 હિન્દી હૈં હમ, 12.30 સિતારોં કો છૂના હૈ, 1.00 સરકાર કી દુનિયા , 2.00 નમક હરામ, સાંજે 4.30 હિન્દી હૈં હમ, 5.00 સરકાર કી દુનિયા, 6.30 બેજાન દારૂવાલા , રાત્રે 8.30 નમક હરામ, 9.00 હિન્દી હૈં હમ, 10.00 સરકાર કી દુનિયા.


આ પણ વાંચો :