ટીવી ગાઈડ (26 મે)

વેબ દુનિયા|

દૂરદર્શન (મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ 10.30 કલ્પના 11.00 જો કહૂઁગા સચ કહૂઁગા બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની 1.00 કિસી કી નજર ના લગે 1.30 સાત વચન સાત ફેરે 2.00 ઐ દિલે નાઁદા 2.30 કશમકશ જિંદગી કી 3.00 નરગિસ 3.30 સંસ્કાર 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ 8.15 સમાચાર 8.30 ક્યોંકિ... જીના ઇસી કા નામ હૈ 9.00 યે તો હોના હી થા 9.30 પનાહ 10.00 ચંદ્રમુખી 11.00 બાયસ્કોપ- સાવન કી ઘટા.


સવારે 8.30 ફિલ્મ- ડૉન મુત્થુસ્વામી 11.25 ફિલ્મ- ઇમ્તિહાન 3.00 ફિલ્મ- પુલિસ ઑફિસર રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- હસીના માન જાએગી.
સ્ટાર મૂવ
સવારે 10.40 શી ઇજ સો બપોરે 12.30 આઉટ સોર્સડ 2.45 સિસ્ટર એક્ટ સાંજે 4.45 રૈમ્બો 3 6.45 પ્રિંસેસ ડાયરીસ રાત્રે 9.00 ન્યૂ પુલિસ સ્ટોરી.

સ્ટાર પ્લ
સવારે 10.30 શૌર્ય ઔર સુહાની 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે 11.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ બપોરે 1.30 હમારી દેવરાની 2.00 શકુંતલા 2.30 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ 4.00 સબકી લાડલી બેબો 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ સાયં 5.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે 5.30 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ 6.00 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ 6.30 હમારી દેવરાની 7.00 સબકી લાડલી બેબો 7.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર વ
સવારે 10.00 શકુંતલા 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન 11.00 દિલ મિલ ગએ 11.30 મિલે જબ હમ તુમ બપોરે 12.00 લાફ્ટર નાઇટ્સ 1.00 દિલ મિલ ગએ 1.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ 2.00 શકુંતલા 2.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ 3.00 ફિલ્મ- સરકાર સાયં 6.30 દિલ મિલ ગએ 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ 7.30 મિલે જબ હમ તુમ રાત્રે 8.00 શકુંતલા 8.30 દિલ મિલ ગએ 9.00 મિલે જબ હમ તુમ 9.30 શકુંતલા 10.00 શ્...્...્... ફિર કોઈ હૈ.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 10.00 ડિજ્ની ટાઇમ 11.00 જય માઁ દુર્ગા બપોરે 12.00 સાઁઈંબાબા 1.00 ક્યોંકિ સાસ ભી કભી બહૂ થી 1.30 કહાની ઘર-ઘર કી 2.00 બા, બહૂ ઔર બેબી 2.30 શાકાલાકા બૂમ બૂમ 3.00 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન 3.30 શરારત સાયં 4.00 કૃષ્ણા અર્જુન 4.30 કથા સંપૂર્ણ રામાયણ 5.00 જય માઁ દુર્ગા 6.00 સાઁઈંબાબા 7.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ રાત્રે 8.00 કડવી ખટ્ટી મીઠી 8.30 બા, બહૂ ઔર બેબી 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ 9.30 કહીં તો હોગા 10.00 કુમકુમ.
રીયલ
સવારે 10.00 સરકાર કી દુનિયા 11.30 નમક હરામ બપોરે 12.00 હિન્દી હૈં હમ 12.30 સિતારોં કો છૂના હૈ 1.00 સરકાર કી દુનિયા 2.00 પિક્ચર હૉલ સાંજે 4.30 નમક હરામ 6.00 સિતારોં કો છૂના હૈ 7.30 સરકાર કી દુનિયા 8.30 નમક હરામ 9.00 હિન્દી હૈં હમ 10.00 સરકાર કી દુનિયા.

* આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે, સમય પર આ કોઈપણ કાર્યક્રમમાં ફેરબદલ થઈ શકે છે.


આ પણ વાંચો :