ટીવી ગાઈડ (28 મે 2009)

વેબ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 8.00 આજ સવેરે, 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 કભી સાસ કભી બહૂ, 11.00 જો કહૂઁગા સચ કહૂઁગા, બપોરે12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.00 એ દિલે નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નર્ગિસ, 3.30 સંસ્કાર, 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, 9.00 આશિક બીવી કા, 9.30 ક્રેજી કિયા રે, 10.30 કથા સરીતા, 11.00 રંગોલી.

મૈક્
સવારે 8.30 ફિલ્મ- જમાઈ રાજા, બપોરે12.00 ફિલ્મ- વિશ્વાત્મા, સાંજે 4.00 ફિલ્મ- રાજા હિન્દુસ્તાની, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- ક્યોંકિ... મૈં ઝૂઠ નહીં બોલતા.
સ્ટાર પ્લ
સવારે 9.00 ચેહરા, 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો, બપોરે12.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ, 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 1.30 હમારી દેવરાની, 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 સ્ટાર વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ , 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 4.00 સબકી લાડલી બેબો, 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, સાયં 5.00 રાજા કી આએગી બારાત રાત્રે , 5.30 સપના કા બાબુલ કા- બિદાઈ, 6.00 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 6.30 હમારી દેવરાની, 7.00 સબકી લાડલી બેબો, 7.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે , 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 9.00 સપના કા બાબુલ કા- બિદાર્ઈ, 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 8.00 ફિલ્મ- ફર્જ કી જંગ, 11.20 ફિલ્મ- ક્યા યહી પ્યાર હૈ, બપોરે3.00 ફિલ્મ- ગૈમ્બલર, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- ખુલ્લમ ખુલ્લા પ્યાર કરેં.
સ્ટાર મૂવ
સવારે 10.45 ડાઉન ટૂ યૂ, બપોરે12.35 હાઉસ ઑફ ફ્યૂરી, 2.40 ન્યૂ પોલિસ સ્ટોરી, સાંજે 5.05 રાઇસ, 6.55 દ ટચ, રાત્રે 9.00 દ એમિટિવિલે હાર્રર.
સ્ટાર વ
સવારે 10.00 શકુંતલા, 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન, 11.00 દિલ મિલ ગએ , 11.30 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે12.00 ્...્... ્... ફિર કોઈ હૈ, 1.00 દિલ મિલ ગએ, 1.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, 3.00 ફિલ્મ- પ્યાર તૂને ક્યા કિયા, સાંજે 6.30 દિલ મિલ ગએ, 7.00 વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ , 7.30 મિલે જબ હમ તુમ , રાત્રે 8.00 શકુંતલા, 8.30 દિલ મિલ ગએ, 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 શકુંતલા, 10.30 દિલ મિલ ગએ.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 11.00 જય માઁ દુર્ગા, બપોરે12.00 સાઁઈંબાબા, 1.00 ક્યોંકિ સાસ ભી કભી બહૂ થી, 1.30 કહાની ઘર-ઘર કી, 2.00 ા, બહૂ ઔર બેબી , 2.30 શક્તિમાન, 3.30 હાતિમ, 4.00 કૃષ્ણા અર્જુન, 4.30 કથા સપૂર્ણ રામાયણ, સાયં 5.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, 6.00 સાઈંબાબા, 7.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, રાત્રે 8.00 કડવી ખટ્ટી મીઠી , 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભાઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા, 10.00 કુમકુમ પ્યારા-સા બંધન.
રીય
સવારે 10.00 સરકાર કી દુનિયા, 11.30 નમક હરામ, 12.00 હિન્દી હૈં હમ, બપોરે12.30 સિતારોં કો છૂના હૈ, 1.00 સરકાર કી દુનિયા , 2.00 ફિલ્મ, સાંજે 4.30 નમક હરામ, 5.00 સરકાર કી દુનિયા, 6.00 સિતારોં કો છૂના હૈ, 6.30 હિન્દી હૈં હમ, 7.30 સરકાર કી દુનિયા, રાત્રે 8.30 નમક હરામ, 9.00 હિન્દી હૈં હમ, 9.30 સિતારોં કો છૂના હૈ, 10.00 સરકાર કી દુનિયા.

* યે બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે .સમય રહેતા કાર્યક્રમોંમાં ફેરબદલ થઈ શકે છે. .


આ પણ વાંચો :