ટીવી ગાઈડ (29 જૂન)

વેબ દુનિયા|

દૂરદર્શન (મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 હૈપ્પી હોમ, 11.00 બૈરિસ્ટર રૉય, બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.00 ઐ દિલ-એ-નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નર્ગિસ, 3.30 સંસ્કાર, સાંજે 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 ક્યોંકિ જીના ઇસી કા નામ હૈ, 9.00 કલ્પના, 9.30 સમ્માન, 11.00 બાયસ્કોપ- સત્તે પે સત્તા.

ફિલ્મ
સવારે7.00 ફિલ્મ- લેડિજ ટેલર, 11.00 ફિલ્મ- લાઇસેંસ્ડ ટૂ કિલ, 3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, 3.30 ફિલ્મ- તથાસ્તુ, સાંજે 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- ખોસલા કા ઘોસલા.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે9.15 ફિલ્મ- બેકાબૂ, બપોરે 1.15 ફિલ્મ- પ્યાર કોઈ ખેલ નહીં, સાંજે 5.30 ફિલ્મ- મસીહા, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- કયામત.
સ્ટાર મૂવ
સવારે10.45 અ વૉક ઑન દ મૂન, બપોરે 12.50 1408, 2.55 રગ અસેસિયન, સાંજે 4.55 27 ડિગ્રીસ, 7.05 બિગ બૉસ ઑફ શંઘાઈ, રાત્રે 9.00 ફિડો.

સવારે7.00 સબકી લાડલી બેબો, 7.30 રાજા કી આએગી બારાત્રે , 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે , 11.30 મિતવા, બપોરે 12.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ , 1.00 તુઝ સંગ પ્રીત લગાઈ સજના, 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 વાઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપરસ્ટાર, 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ, 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, સાયં 4.00 મિતવા, 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, 5.00 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા ચાઁદ, 6.00 સબકી લાડલી બેબો, 6.30 હમારી દેવરાની, 7.00 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે , 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો, 10.30 મિતવા.
રીય
સવારે10.00 સરકાર કી દુનિયા , 11.30 નમક હરામ , બપોરે 12.00 હિન્દી હૈં હમ, 12.30 સિતારોં કો છૂના હૈ, 1.00 સરકાર કી દુનિયા , 2.00 નમક હરામ, સાંજે 4.30 હિન્દી હૈં હમ, 5.00 સરકાર કી દુનિયા, 6.30 બેજાન દારૂવાલા , રાત્રે 8.30 નમક હરામ, 9.00 હિન્દી હૈં હમ, 10.00 સરકાર કી દુનિયા.
સ્ટાર વ
સવારે9.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ , 9.30 હઁસ બલિએ, 11.00 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે 12.00 શકુંતલા, 12.30 હૈલો કૌન પહચાન કૌન, 1.00 દિલ મિલ ગએ, 1.30 શકુંતલા, 3.00 ફિલ્મ, સાંજે 6.30 દિલ મિલ ગએ, 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર , 7.30 મિલે જબ હમ તુમ, રાત્રે 8.00 શકુંતલા, 8.30 દિલ મિલ ગએ, 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 10.00 ્...્... ્... ફિર કોઈ હૈ.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે10.00 શક્તિમાન, 10.30 કડવી ખટ્ટી મીઠી, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, 12.00 મહાભારત, બપોરે 1.00 કરમ અપના-અપના, 1.30 કસ્તૂરી, 2.00 શાકાલાકા બૂમ બૂમ, 3.30 હાતિમ, સાયં 4.30 વિક્રમ બેતાલ, 6.00 મહાભારત, 7.00 જય ગંગા મૈયા , રાત્રે 8.00 દિલ મિલ ગએ, રાત્રે 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા, 10.00 ખેલો જીતો જિયો.


આ પણ વાંચો :