ટીવી ગાઈડ (7 જુલાઈ)

વેબ દુનિયા|

દૂરદર્શન (મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ 11.00 પ્રશ્નકાલ બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની 1.00 કિસી કી નજર ના લગે 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ 8.05 પાર્લિયામેંટ ન્યૂજ 8.15 સમાચાર 8.30 ક્યોંકિ... જીના ઇસી કા નામ હૈ 9.00 યે તો હોના હી થા 9.30 પનાહ 10.00 ચંદ્રમુખી 11 .00 બાયસ્કોપ- તેજાબ.

ફિલ્મ
સવારે 7.00 ફિલ્મ- હે રામ 11.00 ફિલ્મ- તિરછી ટોપીવાલે બપોરે 3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા 3.30 ફિલ્મ- દિલ ને જિસે અપના કહા સાંજે 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા રાત્રે 8.30 ફિલ્મ- ખૂબસૂરત.
મૈક્સ
સવારે 8.30 ફિલ્મ- ખૂબસૂરત બપોરે 12.00 ફિલ્મ- કબ્જા સાંજે 4.00 ફિલ્મ- દુલારા રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- લમ્હે.

સ્ટાર ગોલ્ડ
સવારે 8.45 ફિલ્મ- ઉમર પચપન કી દિલ બચપન કા બપોરે 12.40 ફિલ્મ- અચાનક સાંજે 4.30 ફિલ્મ- જ્વાલામુખી રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- ખિલાડિયોં કા ખિલાડી 11.40 ફિલ્મ- રેડ- દ ડાર્ક સાઇડ.

સવારે 9.30 હઁસ બલિએ 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન 11.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ બપોરે 12.00 શકુંતલા 1.00 હૈલો કૌન પહચાન કૌન 1.30 લવ ને મિલા દી જોડી 2.00 દિલ મિલ ગએ 2.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ 3.00 ફિલ્મ સાંજે 6.30 દિલ મિલ ગએ 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ 7.30 મિલે જબ હમ તુમ રાત્રે 8.00 શકુંતલા 8.30 દિલ મિલ ગએ 9.00 મિલે જબ હમ તુમ 9.30 લવ ને મિલા દી જોડી 10.00 શ્...્...્... ફિર કોઈ હૈ.
સ્ટાર પ્લ
સવારે 10.30 સ્ટાર વિવાહ 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે 11.30 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે બપોરે 1.30 હમારી દેવરાની 2.00 સ્ટાર વિવાહ 2.30 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ 4.00 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ સાંજે 5.00 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ 5.30 ચેહરા 6.00 સબકી લાડલી બેબો 6.30 હમારી દેવરાની 7.00 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ 7.30 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 10.00 શક્તિમાન 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ બપોરે 12.00 મહાભારત 1.00 કરમ અપના-અપના 1.30 કસ્તૂરી 2.00 શાકાલાકા બૂમ બૂમ 3.30 હાતિમ સાંજે 4.30 કથા વિક્રમ બેતાલ 5.00 શ્રીકૃષ્ણા 6.00 મહાભારત 7.00 જય ગંગા મૈયા રાત્રે 8.00 દિલ મિલ ગએ 8.30 બા, બહૂ ઔર બેબી 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ 9.30 કહીં તો હોગા 10.00 ખેલો જીતો જિયો.
* આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે. સમય પર કાર્યક્રમોંમાં ફેરફર થઈ શકે છે.


આ પણ વાંચો :