0

જપજી સાહેબ પાર્ટ- 18

ગુરુવાર,ફેબ્રુઆરી 26, 2009
0
1

જપજી સાહેબ પાર્ટ-17

મંગળવાર,ફેબ્રુઆરી 10, 2009
રાતો રુતિ થિતિ વાર. પવન પાની અગની પાતાલ. તિસુ વિચિ ધરતી થાપી રખી ધરમસાલ. તિસુ વિચિ જીઅ જુગતિ કે ...
1
2

જપજી સાહેબ પાર્ટી -16

ગુરુવાર,જાન્યુઆરી 22, 2009
આસણુ લોઇ લોઇ ભંડાર. જો કિછુ પાઇઆ સુ એકા વાર. કરિ કરિ વૈખે સિરજનહાર. નાનક સચે કી સાચી કાર. આદેસુ ...
2
3

જપજી સાહેબ પાર્ટ- 15

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 6, 2009
મુંદા સંતોખુ સરમુ પતુ ઝોલી ધિઆન કીકરહિ બિભૂતિ. ખિંથા કાલુ કુઆરી કાઇઆ જુગતિ ડંડા પરતીતિ. આઈ પંથી ...
3
4

જપજી સાહેબ પાર્ટ - 14

બુધવાર,ડિસેમ્બર 3, 2008
સો દરુ કેહા સો ઘરુ કેહા જિતુ બહિ સરબ સમાલે. બાજે નાદ અનેક અસંખા કેતે વાવણહારે. કેતે રાગ પરી સિઉ ...
4
4
5

જપજી સાહેબ પાર્ટ - 13

બુધવાર,નવેમ્બર 26, 2008
અમુલ ગુણ અમુલ વાપાર. અમુલ વાપારીએ અમુલ ભંડાર. અમુલ આવહિ અમુલ લે જાહિ. અમુલ ભાઇ અમુલા સમાહિ. અમુલ ...
5
6

જપજી સાહેબ પાર્ટ - 12

મંગળવાર,નવેમ્બર 11, 2008
અંતુ ન સિફતી કહણિ ન અંતુ અંતુ ન કરણે દેણિ ન અંતુ. અંતુ ન વેખણિ સુપણિ ન અંતુ અંતુ ન જાપૈ કિયા મનિ ...
6
7

જપજી સાહેબ પાર્ટ - 11

મંગળવાર,ઑક્ટોબર 21, 2008
નાનક બડા આખીઐ પાતાલા પાતાલ લખ આગાસા આગાસ. ઓડક ઓડક ભાલિ થકે વેદ કહનિ ઇક બાત. સહસ અઠારહ કહનિ ...
7
8

જપજી સાહેબ પાર્ટ- 10

બુધવાર,ઑક્ટોબર 15, 2008
તીરથ તપુ દઇયા દતુ દાન તીરથ દપુ દઇયા દતુ દાન જે કો પાવૈ તિલ કા માનુ. સુણિઆ મંનિઆ મનિ કીતા ...
8
8
9

બારામાહ

સોમવાર,સપ્ટેમ્બર 29, 2008
ચેતુ બસંતુ ભલા ભવર સુહાવડે. બન ફૂલ મંઝ બારિ મૈ પિરુ ઘરિ બાહુડે. પિરુ ઘરિ નહી આવૈ ધન કિઉ, સુખુ પાવૈ ...
9
10

નાનક હુકમી આવહુ જાહુ પાર્ટ -9

ગુરુવાર,સપ્ટેમ્બર 11, 2008
નાનક હુકમી આવહુ જાહુ ભરીએ હથુ પૈરુ તનુ દેહ. પાણી ધૌતૈ ઉતરસુ ખેહ. મૂલ પલોતી કપડ હોઇ. દે સાબૂણુ લઈઐ ...
10
11

જપજી સાહેબ પાર્ટ-8

સોમવાર,ઑગસ્ટ 4, 2008
અસંખ્ય જપ અસંખ્ય ભાઉ, અસંખ્ય પૂજા અસંખ્ય તપ તાઉ. અસંખ્ય ગ્રંથ મુખી વેદ પાઠ, અસંખ્ય જોગ મનિ રહસી ...
11
12

જપજી સાહેબ પાર્ટ-7

મંગળવાર,જૂન 24, 2008
પંચ પરવાણ પંચ પરઘાન પંચ પરવાણ પંચ પરઘાન પંચે પાવહિ દરગહિ માનુ પંચે સોહદિ દરિ રાજાનુ પંચા કા ...
12
13

મંનૈ મારગ ઠાક ન પાઈ-6

ગુરુવાર,જૂન 5, 2008
મંનૈ મારગ ઠાક ન પાઈ મંનૈ પતિ સિઉ પરગટુ જાઈ મંનૈ મગુ ન ચલૈ પંઘુ મંનૈ ધરમ સેતી સનબંધુ એસા નામુ ...
13
14
સુણિયે સંતુ સંતોખુ ગિઆનુ સુણિયે અઠસઠિ કા ઈરનાનુ સુણિયે પડિ પડિ પાવાહિ માનુ સુણિયે લાગૈ સહજ ...
14
15

જે જુગ ચારે આરજા-4

ગુરુવાર,એપ્રિલ 24, 2008
જે જુગ ચારે આરજા હોર દૂસરી હોઈ નવા ખંડા બિચિ જાણીયે નાલિ ચલૈ સભુ કોઈ ચંગા નાઉ રખાઈકે જસુ કિરતિ જગિ ...
15
16

જપજી સાહેબ પાર્ટ-1

સોમવાર,એપ્રિલ 14, 2008
સાચા સાહિબુ સાચુ નાઈ ભાખિયા ભાઉ અપાર આખાહિ મંગહિ દેહી દેહી, દાતિ કરે દાતારૂ ફેરિ કિ અગૈ ...
16
17

જપજી સાહેબ પાર્ટ-2

બુધવાર,એપ્રિલ 2, 2008
હુકમી હોવનિ આકાર હુકમી ન કાહિયા જાય હુકમી હોત ન જીઅ હુકમી મિલૈ બડી આઈ . હુકમી ઉત્તમ નીચુ હુકમી ...
17
18

જપજી સાહેબ પાર્ટ-1

ગુરુવાર,માર્ચ 27, 2008
એક ઓંકાર સતિ નામ એક ઓંકાર સતિ નામ કરતા પુરખુ નિરભાઉ નિરબૈર અકાલ મૂરતિ અજૂની સૈભં ગુરૂ
18
19

સમાજ સુધારક નાનક

ગુરુવાર,નવેમ્બર 15, 2007
ગુરૂ નાનકે જે યુગમાં જ્ન્મ લીધો હતો તે સમયે સામાજીક, રાજનીતિક તેમજ આર્થિક દ્રષ્ટિથી જનતા સંકટનો ...
19