વુજૂનું બયાન

N.D

અલ્લાહ તાઅલા ઈરશાદ ફરમાવે છે હે ઈમાનવાળાઓ જ્યારે નમાઝ માટે ઉભા થવા માંગો ત્યારે-

પોતાનું મોઢું ધુઓ
કોણીઓ સુધી હાથ ધુઓ
અને ચોથો ભાગ માથનો ભાગ ધુઓ
અને ઘુંટણ સુધી પગ ધુઓ (કંજુલઈમાન તર્જુમા કુરાન પારા 6 રૂકુ સફા 172)

રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલૈહે વસલ્લમે ફરમાવ્યું કે કયામતના દિવસે મારી ઉમ્મત તે હાલતમાં બોલાવવામાં આવશે કે મોઢું, હાથ અને પગ આસારે વુજૂહી ચમકતાં હશે તો જેનાથી થઈ શકે તો જેનાથી હશે ચમક વધારે કરો અને મુસલમાન બંદા જ્યારે વુજૂ કરે છે તો કોગળા કરવાથી મોઢાના ગુનાહ નીચે પડી જાય છે.

આપણા પ્રેમાળ નબી સલ્લલ્લાહો અહૈલે વસલ્લમે ફરમાવ્યું કે તમારામાંથી જે કોઈ વુજૂ ફરીથી વાંચશે અશહદો અલ્લા ઈલાહા ઈલલ્લાહો વહદહૂ લા શરીફ લહૂ તેમજ અશ્હદુ અન્ના મુહમ્મદન અબ્દુલ તેમજ રસૂલહુ. તેના માટે જન્નતના આઠેય દરવાજા ખોલી દેવામાં આવે છે. જે દરવાજાથી ઈચ્છે દાખલ થઈ શકે અને મિસવાકનો ઉપયોગ પોતાના માટે લાજીમ કરી લો કેમકે મિસવાકથી મોઢાના પાકી અને અલ્લાહ તઆલાની ખુશી છે.

જો મને મારી ઉમ્મત પર મશ્કત અને દુશ્વારીનું ધ્યાન ન હોત તો હું મિસવાક કરવાને લાજીમ કરાર આપતો અને મિસવાક કરીને નમાઝ પઢવાની ફજીલત સીત્તેર ગણી વધારે છે. મિસવાક વિના (મિશ્કત શરીફ જી.1 સ. 146)

વેબ દુનિયા|
હજરત અબુ હુરેરા રદિઅલ્લાહ અન્હોથી રિવાયત છે કે રસૂલ્લુલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલૈહે તેમજ સલ્લમે ફરમાવ્યું છે કે વુજૂ હો તેની નમાજ વુજૂ કર્યા વિના કબુલ નથી થતી (બુખારી શરીફ જીન્દે 1 સફા 24)


આ પણ વાંચો :