ગુજરાતી જોકસ - મસ્ત Joke


એક છોકરીનો ચા પીવાનું મન કર્યું

પણ એ ફ્રીજ ખોલીને જોયું તો એમાં દૂધ નહી હતું

છોકરી રૂમમાં ગઈ પોતાના કપડા ઉતાર્યા
અને


બીજા કપડા પહેરીને દૂધ લેવા બજાર ગઈ

અને ચા બનાવી

અરે શું તમે પણ શું-શું વિચારો


આ પણ વાંચો :