ગુજરાતી જોક્સ- ઓહ માય ગોડ

છોકરી - હું જ્યારે પણ

સામે વાળા છોકરાને જોઉં છું

મારી બ્રા ટાઈટ થઈ જાય છે

બીજી છોકરી- હવે તૂ કાલથી બ્રા ન પહેરશે

પછી જોશે તેને પેંટ ટાઈટથીને ફાટી જશે


આ પણ વાંચો :