ઉદાસ છો તો જુઓ આ વીડિયો, ચોક્ક્સ હસી પડશો ..

child eating
Last Updated: ગુરુવાર, 28 જાન્યુઆરી 2016 (17:56 IST)

જીવનમાં ઉદાસી
નિરાશા , ઉત્સાહ

અને હંસીના સમય આવતું અને જતું રહે છે . ઉદાસીના પણ એમનો એક મજા છે કેટલાક લોકો એને હળવા લે છે અને સાચે થઈ જાય છે જીવનમાં હાસ્ત હોવું જરૂરી છે.

જો તમે સાચે ઉદાસ છો તો આ વીડિયો જુઓ અને અમે શર્ત લગાવીએ છે કે તમે હંસી જશો. શોધ કહે છે કે જે દિવસભર્માં 50 થે 60 વાર હંસે છે એ આમીર હોય છે પણ ગરીબને પણ હંસવું તો પડે છે . તો આજથી હંસવું સીખો.

આ પણ વાંચો :