શુક્રવાર, 19 જુલાઈ 2024
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. નોલેજ
Written By
Last Updated : સોમવાર, 20 માર્ચ 2023 (15:11 IST)

Kids GK In Gujarati- સામાન્ય જ્ઞાન Class Nursery

1. અઠવાડિયામાં કેટલા દિવસો હોય છે?
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 10 
 
 
2. વર્ષમાં કેટલા દિવસો હોય છે?
(A) 365
(B) 366
(C) 367
(D) 400
 
3. મેઘધનુષ્યમાં કેટલા રંગો હોય છે?
(A) 6
(B) 4
(C) 7
(D) 10

 
4. કયું પ્રાણી રણના વહાણ તરીકે ઓળખાય છે?
(A) શિયાળ
(બી) શિયાળ
(C) વાઘ
(D) 
 
ઊંટ
 
5. પોસ્ટ ઓફિસમાંથી તમારા ઘરે પત્ર લાવનાર વ્યક્તિને તમે શું કહેશો?
 
(A) પોસ્ટમેન
(બી) પત્ર પહોંચાડનાર
(C) પત્ર પહોંચાડનાર
(D) આમાંથી કોઈ નહીં
 
જવાબ- 1. (C) 7 2. (A) 365 3. (C) 7 4. (D) ઊંટ 5. (A) પોસ્ટમેન
 
કયું પ્રાણી રણના વહાણ તરીકે ઓળખાય છે?
 
(A) શિયાળ
(બી) શિયાળ
(C) વાઘ
(D) ઊંટ