ગુજરાતી ગરબા - મથુરામા ખેલ ખેલી આવ્યા..

gujarati garba

મથુરામાં ખેલ


મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા

હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા


માથાનો મુગટ ક્યાં મૂકી આવ્યા


સાડી તે કોની ચોરી લાવ્યા


હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા


નાકની નથણી ક્યાં મૂકી આવ્યા


વાળી તે કોની ચોરી લાવ્યા

હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા


ડોકનો હારલો ક્યાં મૂકી આવ્યા


માળા તે કોની ચોરી લાવ્યા


હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા


હાથની પહોંચી ક્યાં મૂકી આવ્યા


કંગન તે કોના ચોરી લાવ્યા

હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા


પગનાં ઝાંઝરા ક્યાં મૂકી આવ્યા


સાંકળા તે કોના ચોરી લાવ્યા


હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા


પીળુ પીતાંબર ક્યાં મૂકી આવ્યા


સાળુ તે કોના ચોરી લાવ્યા

હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા


કાનના કુંડળ ક્યાં મૂકી આવ્યા


એરિંગ તે કોના ચોરી લાવ્ચા


હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા


મુખની મોરલી ક્યાં મૂકી આવ્યા


ખંજરી તે કોની ચોરી લાવ્યા

હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા


મનડું તમારું ક્યાં મૂકી આવ્યા


સુધબુધ તે કોની ચોરી લાવ્યા


હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા


મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા


હો કાન ક્યાં રમી આવ્યાઆ પણ વાંચો :