ગુજરાતી જોક્સ- હાસ્ય જોકસ

Last Updated: રવિવાર, 24 જાન્યુઆરી 2016 (09:37 IST)


પતિ- ગુસ્સામાં હું પતિ પદથી ઈસ્તીફા આપું છું

પત્ની સ્માઈ કરીને- જ્યારે સુધી તમારી વૈક્લ્પિક જગ્યા

કોઈ નહી આવતું તમે તમારા પદ પર બન્યા રહો.


આ પણ વાંચો :