જહાજ

વેબ દુનિયા|

સવાલ - એક જહાજમાં 900 સરદાર હતા. સમુદ્રની વચ્ચે જહાજ ઉભુ રહ્યુ, પણ બધા સરદાર ડૂબી ગયા, કેમ ?
જવાબ - સમુદ્રમાં જહાજ રોકાતા બધા સરદાર તેને ધક્કો મારવા સમુદ્રમાં ઉતરી પડ્યા.


આ પણ વાંચો :