ગુજરાતી જોક્સ-બ્યૂટી પાર્લરમાં કેમ જાય

funny jokes
બેનો બ્યૂટી પાર્લર કેમ જાય

તો હું કીધું કે

એ ભાઈ .. ગાડી જેમ જેમ

જૂની થાય

એ રીપેયરિંગ માટે બહુ જાય્...આ પણ વાંચો :