ગુજરાતી Jokes- આલિયાને કિસ..

સંતા - આજે ફરી મને આલિયા ભટ્ટને કિસ કરવાનુ મન કરી રહ્યુ છે.

બંતા -શું ?
તૂ આલિયાને પહેલા પણ કિસ કર્યું છે..
સંતા- નહી એક વાર પહેલા પણ દિલ કર્યું હતું.આ પણ વાંચો :