મોંઘી પડી મુલાકાત

N.D
સંતા - જે દિવસથી મારી ફીયાંસીને મળીને આવ્યો છુ તે દિવસથી હું કશુ ખાઈ શકતો નથી, કે પી શકતો નથી અને હસી પણ શકતો નથી ?
બંતા - મતલબ તને તારી ફીયાંસી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે.
વેબ દુનિયા|
સંતા - નહી....... કારણકે એક જ મુલાકાતમાં મારો એક મહિનાનો પગાર વપરાઈ ગયો છે.


આ પણ વાંચો :