અજનબી

કલ્યાણી દેશમુખ|

જોઈ રહ્યા છો રાહ જેની તમે દિવાના બનીને
શુ જાણે છે એ કે તમે બળી રહ્ય છો એ શમાના પરવાના બનીને
તે જાણે છે આમ તો ઘણા છે તેના આશિક
પણ જોઈ રહી છે એ તમને આજે એક અજનબી બનીને


આ પણ વાંચો :