આઈ મિસ યુ

વેબ દુનિયા|

દરેક પથ્થર પર લખુ કે આઈ મિસ યુ અને એ દરેક પથ્થર તને મારુ
જેથી તુ પણ સમજી શકે કે તારી યાદ મને કેટલુ આપે છે


આ પણ વાંચો :