આજની શાયરી - વફા

વેબ દુનિયા|

N.D
સંબંધઆપણસચવાએવુકરજો,
વફાનફુલકરમાએવુકરજો,
બહઓછમુલાકાતોમાબંધાસંબંધો,જીંદગીભભુલાએવુકરજો.

સંબંધિત સમાચાર


આ પણ વાંચો :