એસએમએસ

વેબ દુનિયા|

ઈદનચાંમુશ્કેલીથદેખાતેપ્રેમીદુનિયામામુશ્કેલીથમળે,
હુરોમોકલુએસએમએતારરિપ્લામુશ્કેલીથમળે.


આ પણ વાંચો :