કંજૂસી

વેબ દુનિયા|

દરિયાના ગહેરાઈની પણ હદ હોય છે
આકાશની ઉંચાઈ પણ હદ હોય છે
એક મહિનાથી એક કોલ પણ ન કર્યો
કંજૂસીની પણ હદ હોય છે


આ પણ વાંચો :