કાચનુ દિલ

વેબ દુનિયા|

દિલ બિચારાની શુ વિસાત દુનિયાની નજરોમાં
કાચનુ હતુ, તૂટી ગયુ સાર-સંભાળમાં


આ પણ વાંચો :