કેવો પ્રેમ ?

વેબ દુનિયા|

પ્રેમમાં આવુ કેમ થાય છે ?
પ્રેમીઓ પરસ્પર કરતા હોવા છતા છુટા કેમ થાય છે
પ્રેમ કોઈ પાપ કે સામાજિક દૂષણ નથી
સમજે આ વાત દુનિયા તો પછી પ્રેમની દુશ્મન કેમ થાય છે


આ પણ વાંચો :