ખુશી

વેબ દુનિયા|

ખુશી તેમને નથી મળતી જે જીંદગીને પોતાની શરતો મુજબ જીવે છે,
ખુશી તેમને મળે છે જે બીજાની ખુશી માટે પોતાની જીંદગી જ બદલી નાખે છે


આ પણ વાંચો :