ગુજરાતી રોમાંટિક શાયરી - નજરથી હ્રદય સુધી

વેબ દુનિયા|
P.R

ઉતરી ગયા છે નજરથી હ્રદય સુધી

પહોંચી ગઈ છે વાત હવે તો પ્રણવ સુધી

આ ઈંતેજારની મજા એટલી ગમી

કે જોઈશુ અમે તેમની રાહ પ્રલય સુધીઆ પણ વાંચો :