ગુજરાતી શાયરી - આંખો વરસી જાય છે

વેબ દુનિયા|
P.R

છે વેદના વગર

હૈયા ભરાય જાય છે પીધા વગર

જીવવાના તો છે લાખ કારણ

પણ શ્વાસ અટકી જાય છે તમારા વગરઆ પણ વાંચો :