ગુજરાતી શાયરી - ગર્લગ્રેંડને પલકો પર બેસાવી લો

અર્જ છે

heart

enlightened
ગર્લગ્રેંડને
પલકો
પર બેસાવી લો

દઈને ખુશી તેના બધા ગમ ચોરાવી લો

પ્યાર કરો તેની બહેનપણી સામે એટ્લો

કે તેની બહેનપણી પણ કરે જાનુ મને પણ ફંસાવી લો


આ પણ વાંચો :