ગુડમોર્નિંગ

કલ્યાણી દેશમુખ|

સવાઆળભરેલઅનઅણગમલાગે, પક્ષી ઘુવડ અનકોયચામાચિડિયજેવલાગે,
જ્યસુધતમારસાથગુમોંર્નિંગ ન થા
ત્યાસુધસૂરચદ્જેવલાગ


આ પણ વાંચો :