ગુનેગાર

વેબ દુનિયા|

તારગુનેગામનમાકરો,
કહકરવતૈયાદિસાકરો,
તારવિનઉદાબોલીનમનપરેશાન ન કર


આ પણ વાંચો :