ચાંદની

વેબ દુનિયા|

નથી તમે મારી જીંદગીમા જાણુ છુ છતા
કોણ છે જેને હુ બોલાવ્યા કરુ છુ
દૂર છે ચાંદની મારા પહોંચથી
છતા કોને થામવા હાથ ઉપર કરુ છુ


આ પણ વાંચો :