જીંદગી હાથમાં આવશે

વેબ દુનિયા|

ખુદને જોઈએ જો પરાઈ આંખોથી
દરેક કમી આપણી જોવા મળશે
એક જ ક્ષણમાં કબજો કરો
જીંદગી પણ હાથમાં આવી જશે


આ પણ વાંચો :