જીંદગી

વેબ દુનિયા|

હસવા-હસાવવાથજીંદગસરબનજા
સાચદરેમુસાફજીવનનો સહારો નથહોત
કારજીંદગીનપોતાનો જ ભરોસનથહોતતમઆવ્યજ્યારથજીંદગીમામાર
જીંદગશીખજીવજીવત


આ પણ વાંચો :