જો એ સમજતા

વેબ દુનિયા|

જો એ વચનનુ મહત્વ સમજતા
જો એ ખામોશીનો મતલબ સમજતા
નજર કહે છે હજાર વાતો
કાશ એ મારી એક નજરનો મતલબ સમજતા


આ પણ વાંચો :