તમારો મેસેજ

કલ્યાણી દેશમુખ|

N.D
સવાથતા જ મીઠઆશજન્મ
તમારગુમોંર્નિંસાથપુરથા
જ્યાસુધી ન દિવસનશરૂઆતમારમેસેજથઆળસથભરેલસવાસાંજેવલગે.


આ પણ વાંચો :