તામારાથી જ છે ખુશીઓ જીવનમાં

કલ્યાણી દેશમુખ|

કોસપનકોઈચ્છનથરહઅધૂર
જ્યારથતમારાથનથરહ્યકોઅંતકોદૂર
તમારાથખીલ્યખુશીનફૂઅમારજીવનમાતમારયાનહહોય તો નહી રહે સુગંધ પણ તેમા


આ પણ વાંચો :